Chuyển tiền Viettel

by Đồng 3017 Thanh

Version 1 (May 9, 2022)

Download (8 downloads)

29 BLOCK
Nhập mật khẩu trước! (Chỉ nhập 1 lần duy nhất, mk sẽ lưu vào file mk cho lần sử dụng lần sau)
Tìm liên hệ > copy liên hệ > nhập mật khẩu > "chuyển tiền" > chọn số tiền chuyển 10k, 20k, 50k. Nếu nhập số khác thì dùng "tự nhập".