👌Tải truyện wikidth.net new

by Đồng 3017 Thanh

Version 8 (June 24, 2022)

Download (13 downloads)

Non-premium
+ Sao chép chương muốn tải > tải
Ví dụ: https://wikidth.net/truyen/menh-danh-thuat-cua-dem/839-ti-tien-joker-YrFf1MQsRBWYtfpQ
+ Vào Folder Download xem kết quả
+ Có thể tải tiếp nhiều truyện đã tải trước đó
+Đã sửa lỗi dialog choice