👌Tải truyện wikidth.net

by Đồng 3017 Thanh

Version 12 (July 28, 2022)

Download (10 downloads)

Premium 69 blocks
+ Sao chép chương muốn tải > tải
Ví dụ: https://wikidth.net/truyen/menh-danh-thuat-cua-dem/839-ti-tien-joker-YrFf1MQsRBWYtfpQ
+ Vào Folder Download xem kết quả
+ Có thể tải tiếp nhiều truyện đã tải trước đó
+ Tải nhanh (delay=0.3), only 10 chap đầu