Báo pin bằng sms

by Luôn Nguyễn

Version 1 (August 7, 2020)

Download (14 downloads)

Gửi sms với nội dụng " bao pin" đến máy , máy sẽ gửi lại sms với nội dung là mức pin hiện tại của máy